Floating Stone auf Kiefernholzbrett ~ Fundort: Neustadt, Ostsee
Floating Stone auf Kiefernholzbrett ~ Fundort des Holzes: Neustadt, Ostsee